Podstawa prawna:

  • Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2016 roku zawarł z Alior Bankiem S.A. („Bank”) umowę kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej o łącznej kwocie 5 mln zł. W ramach przyznanej linii kredytowej, limit do 4 mln zł przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, a limit do 1 mln zł przeznaczony jest na transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej. W pierwszej kolejności środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym z 2015 r. oraz spłatę zadłużenia z tytułu umowy o linię wielocelową z 2011 r. w Banku BPH S.A. Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa kredytowa została zawarta na okres 12 miesięcy.