Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 3546, na biegłego rewidenta do zbadania jednostkowego sprawozdania Emitenta za rok obrotowy 2018 i 2019.

Podstawa prawna:

§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO