Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd S4E S.A przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które rozpoczęło się w dniu 29 czerwca 2018 r., a po przerwie zostało zakończone w dniu 6 lipca 2018 roku i którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

SPV SAIL Sp. z o.o.

Liczba zarejestrowanych na WZA akcji: 1.412.423

Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 1.412.423

Udział głosów na tym WZA: 100,00%

Udział w ogólnej liczbie głosów: 81,30%