Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta w ramach działania 8.2. POIG

Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2014 r. Spółka podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu Spółki w ramach działania 8.2 – „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu Spółki pn. „Automatyzacja wybranych procesów sprzedażowych poprzez integrację systemu B2B firmy S4E S.A. z systemami partnerów” (dalej: „Projekt”). Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 603.500,00 zł, a maksymalna kwota dofinansowania realizacji Projektu wynosi 422.450,00 zł. Projekt jest wynikiem konsekwentnie realizowanej strategii Spółki w zakresie inwestycji w nowoczesne narzędzia informatyczne ułatwiające interakcję z partnerami i klientami Emitenta oraz wspomagające dalszy rozwój sprzedaży. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Józef Kącki – Prokurent