Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż do siedziby Emitenta wpłynęły następujące dokumenty: – w dniu 7 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o odwołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Łazuchiewicza oraz Pana Tomasza Pasiewicza ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r. – w dniu 8 lipca 2014 roku wpłynęło pismo od Pana Michała Skrucha, Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, działającego jako pełnomocnik akcjonariusza Emitenta spółki Ingalil Holdings Limited, o powołaniu na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki na funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Alberę ze skutkiem na godz. 9.00 dnia 8 lipca 2014 r. Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) Spółki z dnia 8 lipca 2014 r. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki został powołany Pan Bartosz Stebnicki. Na mocy powyższych dokumentów (pism oraz uchwały NWZ Spółki) uległ zmianie skład Członków Rady Nadzorczej Spółki. Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej Emitenta jest następujący: – Pan Roman Pudełko – Przewodniczący Rady Nadzorczej, – Pan Michał Skruch – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, – Pan Tadeusz Jan Kudła – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Andrzej Albera – Członek Rady Nadzorczej, – Pan Bartosz Stebnicki – Członek Rady Nadzorczej. Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularze osobowe nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Emitenta zawierające informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Józef Kącki – Prokurent