Zmiany w składzie Zarządu Spółki

Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 8 lipca 2014 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/07/2014 zdecydowała o odwołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku dotychczasowego Prezesa Zarządu Spółki Pana Janusza Makowskiego. Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały nr 03/07/2014 zdecydowała o powołaniu z dniem 8 lipca 2014 roku na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Pawła Piętkę dotychczasowego Członka Zarządu ds. Handlowych w Spółce. Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu Emitenta jest dwuosobowy i składa się z: – Pana Pawła Piętki – Prezesa Zarządu, oraz – Pani Katarzyny Mamoń – Członka Zarządu ds. Finansowych. Zarząd Emitenta przekazuje także w załączeniu formularz osobowy nowo powołanego Prezesa Zarządu Emitenta zawierający informacje zgodne z § 10 pkt. 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Mamoń – Członek Zarządu ds. Finansowych
  • Józef Kącki – Prokurent