Raport Roczny nr 7/2020

Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2019 rok, na który składają się:

1. List Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na EUR
3. Sprawozdanie Zarządu S4E S.A. z działalności jednostki
4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
5. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
6. Informacja na temat stosowania przez S4E S.A. zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
7. Oświadczenie Zarządu S4E S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
 
Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO